ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านคำขวาง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านแฮ
2
บ้านแค
3
บ้านหนามแท่ง
4
บ้านโนนเค็ง
5
บ้านคำขวาง
6
บ้านแต้
7
บ้านเกษตรพัฒนา
8
บ้านเกษตรพัฒนาเหนือ
9
บ้านเกษตรสามัคคี
10
บ้านรวมพลัง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00