ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านโนนจาน ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
5
บ้านหนองสีขา ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00