ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนนากระแซงศึกษา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
2
บ้านนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
3
บ้านไทยพัฒนา ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
4
บ้านโนนสวาง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
5
บ้านหนองแต้ ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
6
บ้านหม้อทอง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
7
บ้านหนองเงินฮ้อย ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
8
บ้านเตย ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
9
บ้านดอนกลาง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
1
บ้านนาเจริญ ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
2
บ้านหนองบัวแดง ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
3
บ้านโนนบาก ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
4
บ้านห่องคำ ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
5
บ้านโนนจิก ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ุ6
บ้านฮ่องเตย ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
7
บ้านโชคชัย ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
8
บ้านนาเจริญ ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
10
บ้านหนองไฮ ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00