ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านหนองมัง-หนองไฮใต้ ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
2
บ้านห่องแดง ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
3
บ้านทุ่งสว่าง ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
4
บ้านดงใหญ่ ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
5
บ้านหนองหิน ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ุ6
บ้านโนนสัง ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
7
บ้านโคกสว่าง ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
8
บ้านดอนม่วง ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
9
บ้านโนนกลาง ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
10
บ้านโคกใหม่พัฒนา ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
1
บ้านสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
2
บ้านหว้าน ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
3
บ้านโนนสวน ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
4
บ้านหนองสองห้อง ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
5
บ้านหนองเทา ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
6
บ้านผับแล้ง ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
7
บ้านโนนยาง ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
8
บ้านแคน ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
9
บ้านบูรพา ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
1
บ้านหนองไฮ ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
2
บ้านน้ำเกลี้ยง ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
3
บ้านหนองไฮเหนือ ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
4
บ้านหนองบัว ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
5
บ้านสร้างโหง่นใต้ ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
6
บ้านนาแก ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
7
บ้านสร้างโหง่นเหนือ ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
8
บ้านหนองเหล็ก ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
9
บ้านนานวล ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
10
บ้านหนองสิม ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
11
บ้านตลาด ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
12
บ้านนาสามัคคี ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
1
บ้านโคกก่อง ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
2
บ้านแกนาคำ ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
3
บ้านแกนาคำ ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
4
บ้านผำ ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
5
บ้านผำ ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
6
บ้านหนองจำนัก ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
7
บ้านหนองบัวขาว ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
8
บ้านคูขาด ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
9
บ้านหนองจิก ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
10
บ้านคำปลากั้ง ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
11
บ้านดอนพิกุล ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
12
บ้านโนนสูง ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
13
บ้านหนองขาม-หนองศิล ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
14
บ้านนาเรือง ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
15
บ้านโนนสว่าง ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
16
บ้านศรีอุดม ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00