ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโจดโนนข่า

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านโนนข่า ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
6
บ้านโจด ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
13
บ้านโจดใต้ ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00