ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
12
บ้านโนนเสลา ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
5
โนนทัน ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
11
บ้านโนนเสลา ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
ุ6
บ้านโนนเสลา ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
8
บ้านประชาสามัคี ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00