ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนรังงามวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านรังงาม ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
3
บ้านบุฝ้าย ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
8
บ้านรุ่งอรุณ ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00