ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนหนองบัวบานวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านหลักศิลา
4
บ้านโคกโต่งโต้น
1
บ้านหนองบัวบาน
2
บ้านหนองบัวบาน
3
บ้านหนองบัวบาน
6
บ้านหนองคู
7
บ้านหนองบัวบาน
8
บ้านหนองบัวบาน
9
บ้านหนองบัวบาน
10
บ้านหนองบัวบาน
11
บ้านหนองบัวบาน
1
บ้านโนนโพธิ์
9
บ้านห้วยบง
4
บ้านโนนม่วง
13
บ้านส้มป่อย
12
บ้านส้มป่อย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00