ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านหนองบัวพรหม ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
2
บ้านโนนข่า ต.หนองคอนไทยอ.ภูเขียวจ.ชัยภูมิ
3
บ้านหนองบอนต.หนองคอนไทยอ.ภูเขียวจ.ชัยภูมิ
4
บ้านหนองคอนไทย ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
5
บ้านหนองเบน ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
6
บ้านสีปลาด ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
7
บ้านหัวหนอง ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
8
บ้านมูลกระบือต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
9
บ้านกุดหัวช้าง ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
10
บ้านหนองคอนไทย ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
11
บ้านหนองบัวพรหม ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
12
บ้านกุดหัวช้าง ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
13
บ้านหนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
14
บ้านมูลกระบือ ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
15
บ้านสีปลาด ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00