ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านเจียง ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
2
บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
3
บ้านแจ้งตราด ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
4
บ้านโนนระเวียง ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
5
บ้านหนองใหญ่ ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
6
บ้านคลองจันลา ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
7
บ้านคลองไทร ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
8
บ้านโนนคูณ ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
9
บ้านพัฒนาสามัคคี ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
10
บ้านโนนศิลาทอง ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
11
บ้านนาเจริญ ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
1
บ้านบุสีเสียด ต.ถ้ำวัวแดง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
2
บ้านโนนถาวร ต.ถ้ำวัวแดง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
3
บ้านโนนเตาไห ต.ถ้ำวัวแดง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
4
บ้านโนนลาน ต.ถ้ำวัวแดง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
5
บ้านบำเหน็จสุวรรณ ต.ถ้ำวัวแดง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
6
บ้านหนองหอยปัง ต.ถ้ำวัวแดง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
7
บ้านหัวนาคำ ต.ถ้ำวัวแดง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
8
บ้านบ่อทอง ต.ถ้ำวัวแดง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
9
บ้านห้วยคลองนา ต.ถ้ำวัวแดง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
10
บ้านภูผาทอง ต.ถ้ำวัวแดง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
11
บ้านวังทอง ต.ถ้ำวัวแดง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
12
บ้านหนองหอยปังพัฒนา ต.ถ้ำวัวแดง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
1
บ้านเเหลมทอง ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
2
บ้านถ้ำแก้ว ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
3
บ้านซับเจริญ ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
4
บ้านหินเหิบ ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
5
บ้านสามเเยกดงสวรรค์ ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
ุ6
บ้านวังตะกู ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
7
บ้านโนนผักหวาน ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
8
บ้านชับไทรทอง ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00