ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านนาหนองทุ่ม ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
7
บ้านโนนสูง ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00