ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านกุดแท่น

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
บ้านกุดแท่น ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
1
กุดสะเทียน ต.กุดสะเทียน จ.หนองบัวลำภู
3
บ้านนาชุมแสง ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00