ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านเสาเล้า ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
5
บ้านร่องดูก ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
6
บ้านหญ้าเครือ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00