ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านแสนสุข ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
6
บ้านสมบูรณ์สุข ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
1
บ้านโนนหัน ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
2
บ้านโนนชัย ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
5
บ้านโนนหันใน ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
6
บ้านโนนงาม ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
10
บ้านโนนหัน ตำบลโนนหัน ตำบลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
7
บ้านสนามบิน ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
9
บ้านมิตรภาพ ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00