ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านสร้างแก้ว ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
2
บ้านโนนฆ้อง ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
3
บ้านโนนคูณ ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
4
บ้านหินฮาว ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
6
บ้านห้วยหว้า ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
7
บ้านหินตั้ง ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
8
บ้านห้วยหว้า ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
9
บ้านหนองอีเลิง ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
10
บ้านโนนฆ้อง ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00