ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านหนองบัว ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
11
บ้านบึงสวาง ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
9
บ้านโนนเขวา ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00