ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านดอนดู่ ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
4
บ้านโคกสงเปือย ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
5
บ้านกุดแคน ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
7
บ้านดอนเพิ่ม ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
2
บ้านห้วยขี้หนู ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00