ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนหนองเรือวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านหนองเรือ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
1
บ้านเม็ง ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2
บ้านเม็ง ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
3
บ้านเม็ง ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
4
บ้านหนองกุงใหญ่ ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
5
บ้านนาหว้า ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
5
บ้านนาหว้า ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
6
บ้านป่าเสี้ยว ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
7
บ้านเหมือดแอ่ ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
8
บ้านหนองโน ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
9
บ้านสว่างดอนช้าง ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
10
บ้านหาด ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
11
บ้านหนองแสง ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
12
บ้านดอนช้าง ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
13
บ้านหนองกุงน้อย ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
14
บ้านเม็ง ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
15
บ้านนาคำ ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
16
บ้านเหมือดแอ่ ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
17
บ้านเม็ง ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
18
บ้านเม็ง ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2
บ้านหนองเรือ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
3
บ้านเหล่า ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
4
บ้านหนองกุง ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
5
บ้านฟ้าเหลื่อม ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
6
บ้านฟ้าเหลื่อม ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
7
บ้านสะอาด ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
8
บ้านท่าศาลา ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
9
บ้านหนองไฮ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
10
บ้านหนองเรือ ตำบลหนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
11
บ้านเหล่าคำเจริญ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
12
บ้านศาลาทอง ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
13
บ้านใหม่หนองเรือ ตำบลหนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
1
บ้านโนนทอง ต.หนองทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2
บ้านหนองโดก ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
3
บ้านกุดเลา ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
4
บ้านภูมูลเบ้า ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
5
บ้านสระพังข่า ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
6
บ้านหนองเขื่อนช้าง ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
7
บ้านหนองนกเขียน ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
8
บ้านกุดแคน ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
9
บ้านฝางน้อย ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
10
บ้านโนนทอง ต.หนองทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
11
บ้านไผ่ ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
12
บ้านหินลาด ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
13
บ้านห้วยทราย ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
14
บ้านดงน้อย ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
15
บ้านโนนทอง ต.หนองทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
16
บ้านภูมูลเบ้า ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
17
บ้านหนองเขื่อนช้าง ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
18
บ้านทรัพย์เจริญ ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
19
บ้านคลองเจริญ ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
20
บ้านโนนทอง ต.หนองทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
21
บ้านหนองนกเขียน ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
1
บ้านโนนทัน ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2
บ้านโนนทัน ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
3
บ้านหว้า ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
4
บ้านหว้า ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
5
บ้านเปือย ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
6
บ้านนา ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
7
บ้านกุดฉิม ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
8
บ้านกุดฉิม ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
9
บ้านห้วยม่วง ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
10
บ้านร่องสมอ ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
11
บ้านโนนสะอาด ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
12
บ้านโนนทันน้อย ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
13
บ้านโนนโพธิ์ชัย ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
14
บ้านร่มเย็น ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
1
บ้านหนองไผ่ ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2
บ้านโคกสูง ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
3
บ้านขนวน ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
4
บ้านกุดกว้าง ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
5
บ้านโนนดู่ ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
6
บ้านโคกกลาง ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
7
บ้านหนองโก ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
8
บ้านสำราญ ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
10
บ้านโนนฟันเรือ ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
11
บ้านหนองตาไก้ ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
12
บ้าน กม.52 ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
13
บ้านโนนสะทอน ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
14
บ้านหนองดินกี่ ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
15
บ้านหนองกุง ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
16
บ้านโนนสง่า ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
17
บ้านขนวนนคร ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
18
บ้านหนองแวง ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
21
บ้านหนองไผ่พัฒนา ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
1
บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2
บ้านหนองไฮ ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
3
บ้านโนนจั๊กจั่น ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
5
บ้านโคกกลาง ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
6
บ้านหนองลุมพุก ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
7
บ้านหนองแวง ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
8
บ้านโนนหินแห่ ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
9
บ้านดอนหัว ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
11
บ้านโนนคูณ ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
13
บ้านพรสวรรค์ ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
13
บ้านโนนศิลา ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
14
บ้านโนนสว่าง ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
15
บ้านใหม่สันติสุข ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00