ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านนาก้านเหลือง
2
บ้านโคกพัฒนา
3
บ้านดอนหัน
4
บ้านภูเวียง
5
บ้านบุ่งมะไฟ
6
บ้านหนองหญ้าปล้อง
7
บ้านโพนเพ็ก
1
บ้านสงเปือย
2
บ้านท่าเสี้ยว
3
บ้านโนนตุ่น
4
บ้านหนองกลาง
5
บ้านห้วยทราย
10
บ้านธารทอง
7
บ้านบุ่งแสง
8
บ้านหนองลุมพุก
8
บ้านวังขอนแดง
9
บ้านหนองบอน
10
บ้านห้วยแคน
11
บ้านโนนคูณ
3
บ้านหนองแสง
5
บ้านโคกโก่ง
8
บ้านใหม่สุขสันต์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00