ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านโคก ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
2
บ้านโสกนาดี ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
3
บ้านโคก ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
4
บ้านนายาว ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
5
บ้านโสกใหญ่ ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
6
บ้านโนนคูณ ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
7
บ้านโคก ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
8
บ้านโคก ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
9
บ้านหนองทุ่ม ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
10
บ้านหนองชมภู ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
11
บ้านนาวิลัย ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
1
บ้านสามหมอ ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
2
บ้านโนนทัน ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
3
บ้านโนนกระยอม ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
4
บ้านโพธิ์ไชย ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
5
บ้านหนองหญ้ารังกา ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
6
บ้านโพธิ์ไชย ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
7
บ้านมูลนาค ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
8
บ้านกุดลอบ ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
9
บ้านหนองใหญ่ ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
10
บ้านมูลนาค ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
1
บ้านโนนงาม ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
2
บ้านแก้งคร้อ ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
3
บ้านโนนทอง ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
4
บ้านสงแดง ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
5
บ้านนาแพง ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
6
บ้านโนนสาวเอ้ ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
7
บ้านหนองหวาย ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
8
บ้านหนองแก ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
1
บ้านนาจาน ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
2
บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
3
บ้านหินตั้ง ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
4
บ้านนาตับเต่า ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
9
บ้านซับสมบูรณ์ ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00