ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านตูม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
โนนศึกษา ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
4
บ้านตูม ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
10
บ้านบ่อศิลา ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
16
บ้านนาสีทอง ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00