ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเหล่าอุดม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
9
บ้านเหล่าอุดม ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
12
บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00