ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
บ้านนาวัว ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
15
บ้านดอนสำราญ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
16
บ้านนาวัวพัฒนา ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
3
บ้านโพนงาม ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
18
บ้านโพนงาม ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00