ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านวังสะพุง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านบุ่งผักก้าม ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
4
บ้านปากเป่ง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
5
บ้านบุ่งคล้า ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
9
บ้านวังสะพุง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
12
บ้านนำเจริญ ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
14
บ้านหนองบัวทอง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00