ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนท่าลี่วิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้่านท่าลี่ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
4
บ้านสวัสดิ์พัฒนา ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
2
บ้านท่าลี่ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
3
บ้านท่าลี่ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
5
บ้านยาง ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
6
บ้านวังขาม ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
7
บ้านชลประทาน ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
8
บ้านน้ำกระโทม ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
9
บ้านกกก้านเหลือง ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
1
บ้านหนองผือ ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
2
บ้านปากคาน ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
3
บ้านหาดพระ ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
4
บ้านขอนแก่น ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
5
บ้านเมี่ยง ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
6
บ้านปากห้วย ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
7
บ้านปากห้วย ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
8
บ้านเมี่ยง ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
9
บ้านเมี่ยง ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
10
บ้านเพรชโสภณ ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
1
บ้านน้ำแคม ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
2
บ้านห้วยผุก ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
3
บ้านน้ำแคม ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
4
บ้านหาดเจริญ ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
5
บ้านห้วยด้าย ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
6
บ้านปากยาง ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
1
บ้านโคกใหญ่ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
2
บ้านบวกอ่าง ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
3
บ้านร่องไผ่ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
4
บ้านห้วยไค้ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
5
บ้านโคกใหญ่ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
1
บ้านอาฮี ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
2
บ้านห้วยคัง ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
3
บ้านน้ำพาน ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
4
บ้านนากระเซ็ง ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
5
บ้านหนองปกติ ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
6
บ้านอาฮี ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
1
บ้านน้ำมี ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
2
บ้านหนองบง ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
3
บ้านห้วยเดื่อ ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
4
บ้านแก่งม่วง ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
5
บ้านวังเป่ง ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00