ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวังทรายขาววิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านบุ่งค้อ ต. ทรายขาว อ. วังสะพุง จ. เลย
2
ทรายขาว ต. ทรายขาว อ. วังสะพุง จ. เลย
3
บ้านโพนงาม ต. ทรายขาว อ. วังสะพุง จ. เลย
4
บ้านกกซ้อ ต. ทรายขาว อ. วังสะพุง จ. เลย
5
บ้านทรายขาว ต. ทรายขาว อ. วังสะพุง จ. เลย
6
บ้านทรายขาว ต. ทรายขาว อ. วังสะพุง จ. เลย
10
บ้านโนนทราย ต. ทรายขาว อ. วังสะพุง จ. เลย
11
บ้านฟากเลย ต. ทรายขาว อ. วังสะพุง จ. เลย
12
บ้านน้ำค้อ ต. ทรายขาว อ. วังสะพุง จ. เลย
17
บ้านทรายขาว ต. ทรายขาว อ. วังสะพุง จ. เลย
18
บ้านโพนงาม ต. ทรายขาว อ. วังสะพุง จ. เลย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00