ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหาดสั่ง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านหาดสั่ง ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
7
บ้านหาดทรายทอง ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00