ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านนาหนัง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
15
บ้านนาเจริญ ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
13
บ้านคำสว่าง ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
11
บ้านใหม่โพธิ์ชัย ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
1
บ้านนาหนัง ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00