ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเซิม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
เซิม ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
2
โนนสง่า ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
3
เซิมทุ่ง ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
9
นามน ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
8
สุขสำราญ ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00