ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านนาดี

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านนาดี ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
3
บ้านเหล่าเจริญ ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
6
บ้านนาอุดม ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00