ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
แพง ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
4
หนองเหนือ ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
11
แพง ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
9
แพง ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
13
แพง ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
14
แพง ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00