ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านวังโพน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านวังโพน ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
7
บ้านโนนพยอม ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
11
บ้านหนองสิม ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
16
บ้านโนนงาม ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00