ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านโนนสะอาด ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
3
บ้านหนองหญ้าม้า ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
8
บ้านโคกสี ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
20
บ้านหนองหญ้าม้า ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00