ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเลิงใต้

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
12
บ้านเลิงใต้ ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
3
บ้านเลิงใต้ ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
5
บ้านเลิงใต้ ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
7
บ้านเลิงใต้ ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
2
บ้านโนนรัง ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
6
บ้านน้ำจ้อย ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
9
บ้านน้ำจ้อย ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
8
บ้านเชียงส่ง ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
10
หนองหอย ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00