ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโพน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านโพน ตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
2
บ้านโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
3
บ้านโพนเหนือ ตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
9
บ้านโพนเหนือ ตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
10
บ้านโพนพัฒนา ตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
4
บ้านสีดา ตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
6
บ้านหนองไห ตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
7
หนองคู ตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
11
หนองคู ตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
12
บ้านโพนบูรพา ตำบลโพนทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคาม
8
บ้านหนองคู ตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00