ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านโนนสำราญ ต.ดนเงิน อ.เชียงยืน จ. มหาสารคาม
6
บ้านแฝก ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ. มหาสารคาม
12
บ้านแฝก ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
15
บ้านโนนสว่าง ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
7
บ้านสะอาด ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
5
บ้านดอนเงิน ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
11
บ้านโนนศรีชัยสว่าง ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
8
บ้านค้อ ต.ดอนเงิน อ. เชียงยืน จ.มหาสารคาม
9
บ้านโนนสูงน้อย ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
10
บ้านหนองไม้ต้าย ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00