ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโสกคลอง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
9
บ้านโสกคลอง ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
12
บ้านโสกคลอง ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
5
บ้านปราสาท ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00