ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
2
บ้านหนองโง้ง ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
3
บ้านหนองกลางโคก ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
4
บ้านหนองเม็ก ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
5
บ้านโสกม่วง ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
6
บ้านหนองบัวพัฒนา ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
7
บ้านหนองโนใต้ ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
8
บ้านโนนสะอาด ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
9
บ้านจัมปาศรี ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
10
บ้านหนองกลางโคก ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
10
บ้านหลุบควัน ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
11
บ้านเมืองหงส์ ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
5
บ้านเหล่าจั่น ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
6
บ้านหนองโนทับม้า ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
13
บ้นเหล่าจั่น ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00