ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
บ้านแจ่มอารมณ์ ตำบลดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
9
บ้านน้อยพัฒนา ตำบลดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
13
บ้านหนองกลาง ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.เกษตรวิสัย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00