ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านสระบัว

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านสระบัว ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
2
บ้านสะแบง ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
11
บ้านโนนท่อน ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
12
บ้านศรีไสล ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
15
บ้านสระบัว ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00