ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านภูดิน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านอิถุน ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
10
บ้านภูดิน ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
14
บ้านปอภาร ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00