ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
11
บ้านแสนสี ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
14
บ้านค้อ ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
12
บ้านตาจ่อย ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
13
บ้านหนองสระ ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00