ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านบัวแดง ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
3
บ้านจานเหนือ ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
4
บ้านหนองบึง ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
5
บ้านคุยแต้ ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
6
บ้านโนนรัง ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
7
บ้านหนองขาม ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
9
บ้านตลาด ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
11
บ้านตลาด ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
1
บ้านดงช้าง ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
4
บ้านโคกเพ็ก ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
12
บ้านบัวแดง ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
2
บ้านดงช้าง ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
3
บ้านโนนสง่า ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
4
บ้านโนนทัน ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
5
บ้านโนนโพธิ์ ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
6
บ้านขนวน ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
7
บ้านโนนจาน ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
8
บ้านหนองส่วย ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
4
บ้านหนองหญ้ารังกา ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
5
บ้านดอนดู่ ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
3
บ้านหนองคู ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
1
บ้านดอกล้ำ ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
2
บ้านโพนงาม ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
15
บ้านสระแก้ว ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
5
บ้านโนนสะอาด ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
6
บ้านหนองแต้ ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
7
บ้านม่วง ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
8
บ้านหนองกุลา ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
9
บ้านโนนน้อย ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
10
บ้านโนนสั้น ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00