ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านนาโคก ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
2
บ้านแก้ง ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
3
บ้านหาญไพรวัลย์ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
4
บ้านหนองเม็ก ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
5
บ้านเหล่าหม้อ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
6
บ้านโนนพระ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
7
บ้านศรีสว่าง ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
8
บ้านโคกสว่าง ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
9
บ้านหนองหิน ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
10
บ้านนาชมภู ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
1
บ้านคำโพนสูง ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
2
บ้านบะยาว ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
3
บ้านกุดเต่า ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
4
บ้านวังใหญ่ ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
5
บ้านบุ่งโง้ง ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
6
บ้านหนองหว้า ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
7
บ้านหนองบัว ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
8
บ้านหนองผักแว่น ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
9
บ้านโพนวิลัย ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
10
บ้านโชคอำนวย ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
11
บ้านกุดทรายดี ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
12
บ้านวังใหม่ ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
1
บ้านท่าสะอาด ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
2
บ้านคูเมือง ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
3
บ้านนาสมบูรณ์ ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
4
บ้านทรายทอง ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
5
บ้านท่าสีดา ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
6
บ้านคำหัวคู ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
7
บ้านโนนหาด ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
8
บ้านท่าทรัพย์เจริญ ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
9
บ้านหนองไฮงาม ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
10
บ้านโนนหาดพัฒนา ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
11
บ้านท่าอุดม ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
1
บ้านบึงงาม ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
2
บ้านหนองแวงดง ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
3
บ้านหนองแข้ดง ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
4
บ้านหนองแข้ดง ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
5
บ้านโนนสะอาด ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
6
บ้านหนองแข้พัฒนา ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
7
บ้านบึงฉวะแข ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
8
บ้านนาคำข่า ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
9
บ้านบึงพัฒนา ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
10
บ้านหนองพอก ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
11
บ้านใหม่สามัคคี ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
1
บ้านโคกกลาง ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
2
บ้านโคกกลาง ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
3
บ้านดงขี้นาค ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
4
บ้านห้วยค้อ ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
5
บ้านเหล่าขุมมัน ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
6
บ้านท่าสะอาด ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
7
บ้านเหล่าขุมมัน ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
8
บ้านน้อยคำเม็ก ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
9
บ้านผาน้ำย้อย ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
10
บ้านท่าส้มป่อย ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
11
บ้านโนนมาลี ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
12
บ้านวังน้ำวน ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
13
บ้านวังน้ำเย็น ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
1
บ้านภูเขาทอง ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
2
บ้านหนองคำ ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
3
บ้านหนองคำน้อย ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
4
บ้านหนองไฮ ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
5
บ้านโนนสว่าง ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
6
บ้านหนองแสง ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
7
บ้านโนนปลาเข็ง ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
8
บ้านเหล่าขอนดอก ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
9
บ้านโนนสมบูรณ์ ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
10
บ้านหนองคำ ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
11
บ้านโนนสว่าง ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
12
บ้านใหม่พัฒนา ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
13
บ้านบูรพา ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
14
บ้านอุดรชัย ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
15
บ้านหนองไฮเงิน ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
16
บ้านโนนสว่างสามัคคี ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
17
บ้านหนองคำใหม่สามัคคี ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
1
บ้านหนองพอก ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
2
บ้านหนองพอก ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
3
บ้านกุดขุ่น ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
4
บ้านโนนสวาสดิ์ ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
5
บ้านหนองพอก ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
6
บ้านกกโพธิ์ ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
7
บ้านหนองโน ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
8
บ้านหนองโน ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
9
บ้านหนองพอกพัฒนา ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
10
บ้านประชาสามัคคี ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
11
บ้านกุดขุ่น ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
12
บ้านกกโพธิ์ ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
13
บ้านน้อยหนองโน ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
14
บ้านโพธิ์ไทรทอง ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
15
บ้านอ่างทอง ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
16
บ้านเมืองใหม่ ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
17
บ้านมอกกแดง ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
18
บ้านหนองลุมพุก ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
19
บ้านใหม่น้ำพุ ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
1
บ้านหนองขุ่น ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
2
บ้านหนองบก ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
3
บ้านกกตาล ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
4
บ้านดงบัง ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
5
บ้านห้วยนาคำ ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
6
นดงบัง ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
7
บ้านหนองขุ่น ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
8
บ้านโพนงาม ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
9
บ้านดงทรายงาม ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
10
บ้านดงบังใหม่ ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
11
บ้านหนองน้ำกิน ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
12
บ้านตาลเดี่ยว ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
13
บ้านทุ่งประเสริฐ ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
1
บ้านหนองพอก ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
2
บ้านหนองพอก ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
3
บ้านปลาโด ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
4
บ้านฉวะ ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
5
บ้านฉวะ ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
6
บ้านโคกเลาะ ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
7
บ้านโคกนาคำ ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
8
บ้านหนองพอก ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
9
บ้านปลาโด ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
10
บ้านฉวะ ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
11
บ้านหนองพอก ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
12
บ้านโคกสว่างอารมณ์ ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
13
บ้านสันติสุขพัฒนา ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
14
บ้านศรีทุ่งเจริญ ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00