ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
ขี้กา ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
1
เปลือย
2
แดง
3
ช้างเผือก
7
คำพรินทร์
8
โนนสว่าง
9
ไทยเจริญ
5
หนองบั่ว
6
ค้อ
4
ขี้กา
10
โนนม่วง
11
หัวฝาย
12
หนองแล้ง
11
ดอนดู่

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00