ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านโคกสี
1
บ้านภูเขาทอง
1
บ้านเมยวดี
1
บ้านหนองเดิ่น
1
บ้านชมสะอาด
1
บ้านหนองโน
1
บ้านชุมพร
1
บ้านโนนสว่าง
1
บ้านหนองแสง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00