ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านเหล่ากล้วย ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
3
บ้านจังหาาร ตำบลจังหหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
7
บ้านจังหาาร ตำบลจังหหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
18
บ้านจังหาาร ตำบลจังหหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
4
บ้านจังหาาร ตำบลจังหหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
4
บ้านเหล่ากล้วย ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
3
บ้านม่วงน้ำ ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
6
บ้านโต้น ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
7
บ้านจ่าเหลา ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
9
บ้านแคน ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
10
บ้านโนนขาม ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
11
บ้านหัวงัว ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
12
บ้านงิ้วงาม ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
13
บ้านเม็ก ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
15
บ้านเหล่างิ้ว ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
1ุ
บ้านเหล่างิ้ว ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
17
บ้านจังหาร ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
1
บ้านดงสิงห์ ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
19
บ้านโนนขาม ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
4
บ้านหนองเข็ง ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
5
บ้านเปลือยตาล ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
6
บ้านป่าน ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
7
บ้านโคกล่าม ดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
8
บ้านหนองอ้อ ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
9
บ้านหนองตอ ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
12
บ้านดงหวาย ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
10
บ้านนาดี ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00