ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านศาลางาม ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
2
บ้านหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
3
บ้านหัวช้าง ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
4
บ้านป่ากุง ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
5
บ้านขวาว ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
6
บ้านดอนกลอย ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
7
บ้านโคกสะอาด ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
8
บ้านโคกกลาง ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
9
บ้านหนองงาม ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
1
บ้านกอกแก้ว ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
2
บ้านขมิ้น ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
3
บ้านผึ้ง ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
4
บ้านดงเย็น ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
5
บ้านหนองเหล็ก ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
6
บ้านเด่นราษฏร์ ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
7
บ้านหนองคูณ ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
8
บ้านหนองคูณ ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
9
บ้านกอกแก้ว ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
10
บ้านหนองคูณ ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
11
บ้านเด่นราษฏร์ ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
12
บ้านกอกแก้ว ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
13
บ้านขมิ้น ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
10
บ้านเหล่ามุง ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
11
บ้านต่องต้อน ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
12
บ้านหัวช้าง ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
13
บ้านดอนกลอย ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
14
บ้านดอนกลอย ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
15
บ้านหนองชมพู ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
16
บ้านขวาวนคร ตำบหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
17
บ้านหนองตาใกล้ ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00