ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนนามนพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านโนนเที่ยง ตำบนนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธ์ุ
3
บ้าน นามน ตำบล นามน อำเภอ นามน จังหวัด กาฬสินธุ์
4
บ้าน คำยิ่งหมี ตำบล นามน อำเภอ นามน จังหวัด กาฬสินธุ์
5
บ้านโนนสามัคคี ตำบล นามน อำเภอ นามน จังหวัด กาฬสินธุ์
14
บ้าน ดงสยาม ตำบล นามน อำเภอ นามน จังหวัด กาฬสินธุ์
5
บ้าน หนองโพนสูง ตำบล ยอดแกง อำเภอ นามน จังหวัด กาฬสินธุ์
3
บ้านแห่ ตำบล ยอดแกง อำเภอ นามน จังหวัด กาฬสินธุ์
6
บ้าน หนองหญ้าปล้อง ตำบล ยอดแกง อำเภอ นามน จังหวัด กาฬสินธุ์
11
บ้าน ศรีพัฒนา ตำบล ยอดแกง อำเภอ นามน จังหวัด กาฬสินธุ์
4
บ้าน หัวงัว ตำบล สงเปลือย อำเภอ นามน จังหวัด กาฬสินธุ์
6
บ้าน ดงสวาง ตำบล สงเปลือย อำเภอ นามน จังหวัด กาฬสินธุ์
8
บ้าน หนองแวง ตำบล สงเปลือย อำเภอ นามน จังหวัด กาฬสินธุ์
9
บ้าน สงเปลือย ตำบล สงเปลือย อำเภอ นามน จังหวัด กาฬสินธุ์
1
บ้าน โนนยิ่งสันต์ ตำบล หนองบัว อำเภอ นามน จังหวัด กาฬสินธุ์
2
บ้าน หนองบัวกลาง ตำบล หนองบัว อำเภอ นามน จังหวัด กาฬสินธุ์
4
บ้าน หนองบัวใน ตำบล หนองบัว อำเภอ นามน จังหวัด กาฬสินธุ์
7
บ้าน หนองบัวทอง ตำบล หนองบัว อำเภอ นามน จังหวัด กาฬสินธุ์
3
บ้าน หนองคอนเตรียม ตำบล หลักเหลี่ยม อำเภอ นามน จังหวัด กาฬสินธุ์
4
บ้าน หลักเหลี่ยม ตำบล หลักเหลี่ยม อำเภอ นามน จังหวัด กาฬสินธุ์
5
บ้าน อุทัยวัน ตำบล หลักเหลี่ยม อำเภอ นามน จังหวัด กาฬสินธุ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00