ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านยางตลาด ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
2
บ้านขวัญเมือง ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
1
บ้านหนองอิเฒ่า ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
2
บ้านหนองบัวหน่วย ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
2
บ้านหนองอิเฒ่า ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
3
บ้านค้อ ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
3
บ้านโนนชาด ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
4
บ้านโคก ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
4
บ้านกุดสังข์ ต.หัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
4
บ้านดงน้อย ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
5
บ้านเปลือย ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
5
บ้านโต้น ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
5
บ้านดงน้อย ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
6
บ้านยางน้อย ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
6
บ้านหนองหัวช้าง ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
6
บ้านดอนกลอย ต.หนองอิเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
7
บ้านหัวงัว ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
7
บ้านหนองโจด ต.หัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
7
บ้านคำมะยาง ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
8
บ้านหัวงัวเหนือ ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
8
บ้านดอนกลาง ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
8
บ้านบึงอร่าม ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
8
บ้านหนองลุมพุก ต.หัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
8
บ้านโนนสวรรค์ ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
9
บ้านอร่ามมงคล ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
9
บ้านหนองกุง ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
9
บ้านหนองกุง ต.หัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
9
บ้านหนองอิเฒ่าใหม่ ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
10
บ้านดงบ่อ ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
10
บ้านป่าหญ้าคา ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
11
บ้านสว่างอารมณ์ ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
11
บ้านหลักด่าน ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
12
บ้านดอนยูงน้อย ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
13
บ้านฮ่องฮี ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
14
บ้านฮ่องฮี ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
15
บ้านจอมศรี ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
16
บ้านดอนยูง ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
17
บ้่านดอนยูงสวรรค์ ต.ยางตาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
18
บ้านไทยเจริญ ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
19
บ้านดงบ่อ ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
20
บ้านดอนปอแดง ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00